НОВИНИ

24.02.2011 року на сесії Київради було прийнято рішення щодо фінансування робіт по спорудженню меморіальної алеї "Героїв Чорнобиля" на вул. Чорнобильській у Святошинському р-ні м. Києва.

Керівництво і члени громадської організації щиро дякують Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П., Голові Київради Черновецькому Л.М, секретарю Київради Довгому О.С. та всім депутатам Київради за прийняте рішення.

 

1.03.2011 року Головному управлінню капітального будівництва КМДА були виділені кошти у сумі 1296 тис. грн. на фінансування виконаних робіт по спорудженню алеї "Героїв Чорнобиля"

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОЖЕЖНІ ЧОРНОБИЛЯ"

03194, Україна, м.Київ, бульвар Кольцова, 18-а к.12.тел.

        /044/-405- 32 -80

www.chaes-1986.narod.ru

gopch@ukr.net

 Рахунок № 26007104111400

в АКІБ УкрСиббанк

код банку (МФО) 351005

Код за ЄДРПОУ 34902845

 08

_25_ _січня__2011

Президенту України                                                                                                

В.Ф.ЯНУКОВИЧУ

__________________________

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Щодо прав та інтересів постраждалих

від Чорнобильської катастрофи

 

Шановний Вікторе Федоровичу!

 

Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.91 № 796-XII визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоровя, оскільки відповідно до статті 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоровя довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Відповідно до статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частина 2). При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина 3).

За приписами частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Неухильне додержання органами державної влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади, є запорукою їх єдності та важливою передумовою стабільності і злагоди в державі (підпункт 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008).

З метою зняття соціальної напруги серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, захисту їх прав та інтересів Президент України доручив Премєр-міністрові України до кінця 2011 року опрацювати спільно із соціальними партнерами, зацікавленими громадськими організаціями питання внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо упорядкування формули визначення розмірів соціальних виплат, зокрема виходячи із розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, до березня 2011 Уряд має після прийняття узгоджених рішень підготувати та внести в установленому порядку до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо визначення розмірів соціальних виплат).

За дорученням Глави держави, у Державному бюджеті до кінця 2011 року необхідно передбачити, виходячи з реальних фінансових ресурсів, видатки для забезпечення виконання рішень судів щодо соціальних виплат відповідно до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звертаю Вашу увагу на те, що з моменту введення в дію Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи неодноразово робились спроби зробити ревізію прав та інтересів постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так, Конституційний Суд України розглядав за зверненнями субєктів права на конституційне подання справи і приймав рішення, у яких визнавав окремі положення законів про Державний бюджет України щодо зупинення або обмеження пільг, компенсацій і гарантій такими, що не відповідають Конституції України (рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002р.
№ 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), від 01.12.2004р. № 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій),
від 11.10.2005 року № 8-рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання),
від 09.07.2007р. № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян), від 22.05.2008р. № 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України). Проте, незважаючи на зазначені рішення Конституційного Суду України, ревізія пільг, компенсацій і гарантій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яку започатковано у 1995 році, набула системного характеру.

У підпункті 3.4 Рішення від 01.12.2004р. № 18-рп/2004 зазначено наступне: Виходячи зі змісту частини першої статті 8 Конституції України охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й обєктивного права у цілому, що панує у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права і є його складовою. Одним з проявів верховенства права, ‑ підкреслюється у підпункті 4.1 Рішення Конституційного Суду України у справі про призначення судом більш мякого покарання від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004, ‑ є те, що право не обмежується лише законодавством, як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права обєднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим... Справедливість ‑ одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його, як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права...

Більше того, види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому звязку з поняттям права, як правило, не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними.

У пункті 1 резолютивної частини Рішення від 01.12.2004р. № 18-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив наступне: Поняття охоронюваний законом інтерес, що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (1501-06) та інших законах України у логічно-смисловому звязку з поняттям права, треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом обєктивного і прямо не опосередкований у субєктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним обєктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Інтерес громадян, на яких поширюється Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи полягає в тому, щоб під час підготовки, прийняття та внесенні змін до цього Закону, законів України про Державний бюджет на відповідний рік не допускалось звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Як зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) зміст прав і свобод людини ‑ це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку. Обсяг прав людини ‑ це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод ‑ це зменшення кола субєктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики.

З огляду на правову позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішенні у справі Кечко проти України, реалізація особою права, що повязане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань, тобто посилання органами державної влади на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобовязань, судами не повинні прийматися до уваги.

Крім того, у пункті 3.3 мотивувальної частини Рішення від 27.11.2008р.
№ 26-рп/2008 Конституційний суд відзначив, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, що має особливий предмет регулювання (визначення доходів та видатків на загальносуспiльнi потреби), створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобовязання держави перед громадянами i територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобовязань утверджується сутність держави як соціальної i правової. Відповідно до статей 1, 3 Конституції України та принципів бюджетної системи (стаття 7 Кодексу) держава не може довільно відмовлятися від взятих на себе фінансових зобовязань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно i відповідально. Отже, органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів, як на причину невиконання своїх зобовязань, які встановлено Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У звязку з викладеним прошу Вас вжити заходів щодо дотримання вимог частини 3 статті 22 Конституції України під час опрацювання змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щоб 2011 рік дійсно став роком вирішення, а не загострення Чорнобильських проблем.

Наперед дякую.

 

З повагою

 

 

Голова ГО Пожежні Чорнобиля                                                                                       І.Д.Ковальчук

     

                                                                               

25 дистопада 2010 року після важкої хвороби пішла з життя людина багатої душі, великого таланту, вірний товариш, автор багатьох памятників та першого памятника "Жертвам Чорнобильської трагедії" і меморіальної алеї "Героїв Чорнобиля", заслужений архітектор України Кислий Микола Іванович.  Колектив Громадської організації "Пожежні Чорнобиля" висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Хай земля йому буде пухом і Царство Небесне.

 

 

Члени громадської організації Пожежні Чорнобиля з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Указом Президента України, за мужність, самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи , активну громадську діяльність нагороджені:

Орденом За заслугиІІІ ступеня

 

Белендик Валентин Васильович

Мельников Віктор Федорович

Ступак Тарас Володимирович

Казаков Олег Дмитрович

Хмель Петро Григорович

 

Орденом За мужність ІІІ ступеня

 

Сопінський Микола Володимирович

Хмель Іван Григорович

Березан Володимир Михайлович

Богданов Олександр Пантелійович

Бутріменко Микола Володимирович

Васильєв Борис Олександрович

Ворона Богдан Григорович

Камишний Валерій Іванович

Кирієнко Павло Володимирович

Леоненко Григорій Андрійович    (посмертно)

Мальований Володимир Олександрович    (посмертно)

Мельников Андрій Федорович

Проценко Анатолія Івановича

Радченка Олександра Адамовича

Бутріменко Леонід Володимирович

Чучковський Вячеслав Миколайович

Яценко Іван Михайлович

Конушенко Анатолій Кіндратович

Гончарук Володимир Володимирович

Клецько Галина Петрівна

Медушівський Микола Володимирович

Шаврей Іван Михайлович

 

З нагоди Дня вшанування  учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Наказом Міністра МВС України членів громадської організації Пожежні Чорнобиля  нагороджено:

 

Відзнакою МВС України За заслуги І ступеня

Бутріменко Івана Олексійовича

Бутріменко Леоніда Володимировича

Кущенка Леоніда Івановича

Половинкін Андрія Миколайовича

Яценка Івана Михайловича

Радченка Олександра Адамовича

Злобіна Миколу Васильовича

Белендика Валентина Васильовича

Старовойта Віктора Михайловича

Хмеля Петра Григоровича

 

 

 

 

Відзнакою МВС України За заслуги ІІ ступеня

Гирявця Миколу Федоровича

 

 

 

 

Знаком пошани Київського міського голови нагороджено:

 

Белендика Валентина Васильовича

Гирявеця Миколу Федоровича

Злобіна Миколу Васильовича

 

 

Подякою Київського міського голови нагороджено  65 членів громадської організації Пожежні Чорнобиля.

 

Міністром праці та соціальної політики України  Л. Денісовою нагороджено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ -  15 членів громадської організації Пожежні Чорнобиля

 

 

За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службового обовязку

Булава Василь Васильович нагороджений медаллю "За сумлінну працю"

 

 

 

 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Київської обласної державної адміністрації В. І. Ульянченко нагороджено 11 членів громадської організації Пожежні Чорнобиля

 

Наказом Міністра МНС України колишній пожежний ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС сержант внутрішньої служби Проценко Анатолій Іванович, член ГО Пожежні Чорнобиля нагороджений нагрудним знаком За відвагу в надзвичайні ситуації 2-го ступеня.

 

Згідно з Указом Президента України від 28.02.2006 № 155/2006 Про присвоєння військових та спеціальних звань учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС наказом МВС України від 06.03.2006 №226 членам ГО Пожежні Чорнобиля присвоєні спеціальні звання.

 У к а з

Президента  України

Про довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26.04.1986 року

 

Воєнізована пожежна частина № 2 по охороні ЧАЕС УПО УВС Київської області:

1.      Бутріменко Іван Олексійович         7. Нічипоренко Микола Леонідович

2.      Галуза Віктор Сергійович               8. Палагеча Володимир Семенович

3.      Захаров Анатолій Анатолійович    9. Петровський Олександр Іванович

4.      Король Андрій Дмитрович           10. Половинкін Андрій Миколайович

5.      Легун Віктор Макарович               11. Шаврей Леонід Михайлович

6.      Легун Сергій Миколайович 

Самостійна воєнізована пожежна частина №-6 по охороні м. Припять УПО УВС Київської області:

12. Іванченко Анатолій Петрович      14. Півовар Петро Іванович

13. Найдюк Анатолій Дмитрович       15. Ромашевський Віктор Васильович

 

Військова частина 3561  ВВ МВС України:

                                                                                                                                            

16. Бондар Аркадій Борисович                  21.Северенчук Петро Андрійович

17. Бутрименко Леонід Володимирович  22.Седов Іван Григорович

18. Карпенко Віталій Олександрович       23.Тимофеєв Валерій Андрійович

19. Качан Степан Михайлович                 24.Тихомиров Василь Миколайович

20. Палагеча Василь Андрійович              25.Щирант Ігор Петрович

 

                      Президент України                                   В. Ющенко

                              м. Київ

                     10 травня 2006 року

                             358/2006

 

 

17 липня 2010 року 72 члена громадської організації Пожежні Чорнобиля отримали державні акти на право власності на земельні ділянки в Києво-Святошинському районі Київської області.  Вручив акти Голова громадської організації Ковальчук І.Д.

 

25 листопада 2010 року Прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров нагородив подякою Козака Петра Петровича

Громадською організацією на території меморіального комплексу споруджується алея вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС громадян держав СНД (братніх держав СРСР) на якій буде встановлено 15 прапорів на їхню честь та анотаційна дошка.

 

       

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать громадській організації "Пожежні Чорнобиля" 2008 рік

Сайт управляется системой uCoz